Sunday, August 28, 2016

Hidden Gems of BSE: June 2016

513375            
506076
505412
500067
523398
532977
500182            
532343            
500520            
532500            
500477            
505200            
500033            
505192            
500495            
500008            
500086            
505010            
532661            
520008            
513262            
590073            
532539            
500039            
                 
500403            
517296            
522034            
520057            
505163            
505036            
590043            
532605            
500250            
538962            
520059            
526109            
535602            
505714            
532987            
533023            
520051            
523828            
530367            
500472            
507438            
539207            
538771            
532432            
517569            
504212            
517330            
500144            
533389            
506579            
531147            
505982            
532864            
500425            
500335            
518029            
500292            
532644            
500380            
502157            
500338            
500339            
502175            
500387            
502180            
500260            
532538            
533761            
504741            
526521            
524091            
532443            
500187            
500233            
532722            
531548            
500171            
530001            
524164            
500298            
524200            
530999            
500123            
500150            
532834            
532504            
539450            
539334            
530117            
526821            
505710            
524330            
500331            
500875            
509966            
519570            
522074            
500210            
505283            
532805            
512161            
532281            
532859            
500189            
500209            
538835            
519602            
532400            
540005            
532819            
532370            
532663            
532221            
533121            
532790            
532540            
500408            
507685            
533287            
532811            
532719            
532929            
532848            
533150            
500185            
532832            
509496            
500294            
530377            
503100            
532693            
539143            
530843            
532345            
504973            
532548            
526797            
534809            
523395            
590062            
500040            
500300            
505355            
502742            
500575            
508486            
505726            
517385            
517506            
531508            
504058            
500027            
524370            
506390            
532967            
506655            
506685            
500215            
519105            
524226            
500002            
517354            
517380            
532953            
522064            
533655            
533644            
533581            
500214            
539333            
538562            
533269            
532762            
500068            
505700            
505255            
524109            
522205            
530073            
504959            
533281            
505854            
533293            
500407            
532706            
532748            
538685            
505537            
530759            
590078            
539917            
500034            
532978            
533303            
533228            
532938            
511505            
511243            
530023            
535789            
532642            
532468            
531213            
500271            
532892            
511766            
533398            
532798            
538607            
539883            
532366            
504341            
539404            
532498            
511218            
523756            
539874            
500439            
532210            
532772            
500469            
500180            
532187            
532652            
590003            
500247            
534690            
532218            
532648            
511196            
511072            
511676            
511288            
500010            
500253            
535322            
532810            
526650            
519183            
500825            
519588            
531531            
519552            
500790            
539889            
519091            
519156            
539113            
515030            
523768            
515043            
539524            
532843            
523323            
539551            
539871            
523269            
523127            
532189            
507836            
533088            
531373            
505242            
526247            
532759            
534816            
517174            
532633            
532809            
538595            
538979            
531859            
533470            
526951            
526666            
526642            
506074            
520086            
500870            
538567            
590005            
531768            
504918            
533400            
532777            
531241            
500307            
539268            
533200            
523204            
526397            
532856            
500710            
500820            
509480            
500165            
533208            
532162            
536170            
502450            
531426            
500830            
500096            
507815            
500696            
532926            
500459            
531335            
533138            
507717            
532764            
532865            
524709            
523642            
500355            
538666            
512070            
500730            
524348            
532331            
533573            
539523            
590006            
506820            
532523            
524742            
532488            
531599            
532296            
532482            
524669            
524735            
524494            
531633            
500257            
500126            
500288            
524816            
524558            
500680            
500302            
532983            
500674            
532815            
530239            
530199            
507747            
519600            
500166            
509715            
532654            
532301            
500800            
516064            
524019            
526409            
522249            
533080            
526169            
523385            
526582            
507880            
526586            
532430            
533148            
533098            
532524            
522287            
532714            
532928            
532757            
533151            
533217            
532705            
508989            
532711            
500249            
532543            
534076            
520113            
536507            
532732            
532679            
500251            
532638            
530961            
534804            
500092            
532760            
532835            
539978            
500228            
513434            
500235            
513108            
500038            
500097            
523369            
500119            
532610            
500125            
533192            
507260            
507315            
530363            
530505            
517214            
500483            
500264            
503169            
500101            
532641            
531543            
533552            
503806            
508933            
500020            
535467            
521248            
532889            
538836            
532827            
531978            
532503            
511108            
521064            
503722            
500350            
514043            
514162            
522295            
590065            
539007            
512531            
500877            
509220            
500414            
500133            

No comments:

Post a Comment

Thanks for Your Valuable comments. It will make Us to Serve You in Better Way. For Any STOCKS Query ,Please Call NiftyNext +91 880 2230 836.

Disclaimer

The recommendations made herein do not constitute an offer to sell or a solicitation to buy any of the securities mentioned. No representations can be made that the recommendations contained herein will be profitable or that they will not result in losses. Readers using the information contained herein are solely responsible for their actions. Information is obtained from sources deemed to be reliable but is not guaranteed as to accuracy and completeness. The above recommendations are based on the theory of Technical Analysis and do not reflect the fundamental validity of the Scrip. www.niftynext..com does 't take any Responsibility for any losses arising from using the Stocks Recommendations.
We( WWW.NIFTYNEXT.COM) are not Registered with Any Regulatory Body in India ie SEBI,NSE,BSE,AMFI or Any Otheres.


Blog Archive